หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-VOCM-351B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยสามารถขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น กดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผา และแบบพื้นถิ่น และปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02141

ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการขูด แกะ ฉลุ ลวดลาย สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02141.01 200102
02141

ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02141.02 200103
02141

ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายได้อย่างถูกต้อง

02141.03 200104
02142

กดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ แม่พิมพ์ที่ใช้ในการกดลวดลาย สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02142.01 200114
02142

กดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. กดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02142.02 200115
02142

กดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่กดลวดลายได้อย่างถูกต้อง

02142.03 200116
02143

ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปั้นติดลวดลาย สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02143.01 200117
02143

ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02143.02 200118
02143

ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่ปั้นติดลวดลายได้อย่างถูกต้อง

02143.03 200119
02144

เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02144.01 200120
02144

เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02144.02 200121
02144

เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่เขียนน้ำดินสีได้อย่างถูกต้อง

02144.03 200122
02145

เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02145.01 200125
02145

เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02145.02 200126
02145

เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่เขียนสีใต้เคลือบได้อย่างถูกต้อง

02145.03 200127
02146

เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02146.01 200128
02146

เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02146.02 200129
02146

เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่เขียนสีบนเคลือบได้อย่างถูกต้อง

02146.03 200130
02147

ขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02147.01 200140
02147

ขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ขัดผิวเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02147.02 200141
02147

ขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่ขัดผิวได้อย่างถูกต้อง

02147.03 200142

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ปฏิบัติการกดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ปฏิบัติการปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ปฏิบัติการเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

5. ปฏิบัติการเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

6. ปฏิบัติการเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

7. ปฏิบัติการขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการขูด แกะ ฉลุ และกดลวดลาย

2. เทคนิคการปั้นติดลวดลาย

3. เทคนิคการเขียนน้ำดินสี

4. เทคนิคการเขียนสีใต้เคลือบ

5. เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบ

6. เทคนิคการขัดผิว

7. รูปทรงลวดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการกดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

5. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

6. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

7. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

ตามแบบที่กำหนด

2. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการกดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

3. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการปั้นติดลวดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

4. ผลิตภัณฑ์ด้วยการเขียนน้ำดินสีเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

5. ตกแต่งผลิตภัณฑ์เขียนสีใต้เคลือบเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

6. ผลิตภัณฑ์เขียนสีบนเคลือบเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

7. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ ขัดผิวเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ