หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-KXWC-353B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยสามารถเผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และเผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และเผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และเผารมควันและการเผาแบบเปิด (ไม่ใช้เตาแบบปิด) สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02161

เผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่จะเผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02161.01 200159
02161

เผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ตรวจสอบความพร้อมของเตาเผาสำหรับเผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

02161.02 200160
02161

เผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาเพื่อเผาดิบได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ

02161.03 200161
02161

เผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. เผาดิบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

02161.04 200162
02162

เผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่จะเผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02162.01 200163
02162

เผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ตรวจสอบความพร้อมของเตาเผาสำหรับเผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

02162.02 200164
02162

เผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาเพื่อเผาเคลือบได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ

02162.03 200165
02162

เผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. เผาเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

02162.04 200166
02163

เผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่จะเผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02163.01 200167
02163

เผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ตรวจสอบความพร้อมของเตาเผาสำหรับเผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

02163.02 200168
02163

เผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาเพื่อเผาตกแต่งได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ

02163.03 200169
02163

เผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. เผาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

02163.04 200170
02164

เผารมควันและการเผาแบบเปิด (ไม่ใช้เตาแบบปิด) สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่จะเผารมควันและการเผาแบบเปิดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02164.01 200171
02164

เผารมควันและการเผาแบบเปิด (ไม่ใช้เตาแบบปิด) สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. เตรียมความพร้อมของเตาเผา สำหรับการเผารมควันและการเผาแบบเปิดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

02164.02 200172
02164

เผารมควันและการเผาแบบเปิด (ไม่ใช้เตาแบบปิด) สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาเพื่อเผารมควันและการเผาแบบเปิดได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ

02164.03 200173
02164

เผารมควันและการเผาแบบเปิด (ไม่ใช้เตาแบบปิด) สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. เผารมควันและการเผาแบบเปิดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

02164.04 200174

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ปฏิบัติการเผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ปฏิบัติการเผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ปฏิบัติการเผารมควันและการเผาแบบเปิด (ไม่ใช้เตาแบบปิด) สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนเผา

2. เตา และการเผา 

3. เทคนิคการเผารมควัน

4. การใช้ และบำรุงรักษาเตาเผา

5. การดูแลรักษาพื้นที่ปฏิบัติงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเผารมควันและการเผาแบบเปิด (ไม่ใช้เตาแบบปิด) สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 

เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา และควบคุมการเผาได้อย่างถูกต้อง

2. เผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 

เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา และควบคุมการเผาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย

3. เผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 

เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา และควบคุมการเผาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย

4. เผารมควันและการเผาแบบเปิด (ไม่ใช้เตาแบบปิด) สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยตรวจสอบวามเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา และควบคุมการเผาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย

5. ดูแล และบำรุงรักษาเตาเผาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย

6. พื้นที่ปฏิบัติงาน สะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ