คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐานระดับที่ 5 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน ออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน และเตรียมเส้นยืนให้เหมาะสมกับเทคนิคและแบบตรวจสอบความถูกต้องของเส้นยืนในขณะที่เตรียม และตรวจสอบคุณลักษณะและรูปแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนดรวมทั้งการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการทำงานตามเทคนิคการทอผ้า และตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานตามเทคนิคการทอผ้า
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอสมัคร
2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านผ้าทอตามหน่วยสมรรถนะและมีผลงานมาแสดง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขาผลิตผ้าทอ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-FRQD-272B ออกแบบผ้าทอระดับต้น ที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน และประยุกต์ลวดลายด้วยการสลับสี
CRA-GDLR-273B เตรียมเส้นยืนให้เหมาะสมกับเทคนิคพื้นฐานและแบบที่กำหนด
CRA-LNOW-274B ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐานและแบบที่กำหนด
CRA-JCPX-275B จัดการลำดับขั้นตอนการทำงานของตนเองตามเทคนิคพื้นฐานที่กำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TPQI-0001-A : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ