Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ออกแบบผ้าทอระดับต้น ที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน และประยุกต์ลวดลายด้วยการสลับสี
1
2
3
เตรียมเส้นยืนให้เหมาะสมกับเทคนิคพื้นฐานและแบบที่กำหนด
4
5
ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐานและแบบที่กำหนด
6
7
จัดการลำดับขั้นตอนการทำงานของตนเองตามเทคนิคพื้นฐานที่กำหนด
8
9

ยินดีต้อนรับ