หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบผ้าทอระดับต้น ที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน และประยุกต์ลวดลายด้วยการสลับสี

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-FRQD-272B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบผ้าทอระดับต้น ที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน และประยุกต์ลวดลายด้วยการสลับสี

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการออกแบบผ้าทอระดับต้น ที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน และประยุกต์ลวดลายด้วยการสลับสี โดยสามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน และออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน และเลือกใช้ขนาดของเส้นพุ่งและยืนได้เหมาะสมกับแบบได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01151

เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

1. เตรียมวัสดุที่ใช้สำหรับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐานได้ถูกต้อง ครบถ้วน

01151.01 199469
01151

เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

2. เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐานได้ถูกต้องครบถ้วน

01151.02 199470
01152

ออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

1. ออกแบบเส้นยืนและเส้นพุ่ง วางแผนหรือร่างแบบได้ขนาดสัดส่วนถูกต้อง ตรงตามแบบที่ต้องการผลิต

01152.01 199471
01152

ออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

2. กำหนดสีเส้นยืนและเส้นพุ่งตามแบบ ได้สัดส่วนถูกต้องตรงตามแบบที่ต้องการผลิต

01152.02 199472
01152

ออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

2. กำหนดสีเส้นยืนและเส้นพุ่งตามแบบ ได้สัดส่วนถูกต้องตรงตามแบบที่ต้องการผลิต

01152.03 199473
01153

เลือกใช้ขนาดของเส้นพุ่งและยืนได้เหมาะสมกับแบบ

1. เลือกใช้ขนาดและความถี่ของเส้นยืนได้เหมาะสม 

01153.01 199474
01153

เลือกใช้ขนาดของเส้นพุ่งและยืนได้เหมาะสมกับแบบ

2. เลือกใช้ขนาดและความถี่ของเส้นพุ่งได้เหมาะสม

01153.02 199475

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ประเภทของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ

2. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการออกแบบโครงสร้างและลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

3. การออกแบบโครงสร้างและลวดลายลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

4. โครงสร้างผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

5. หลักการออกแบบศิลปะสิ่งทอ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐาน และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินการออกแบบผ้าทอระดับต้น ที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน และประยุกต์ลวดลายด้วยการสลับสี

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐานได้เหมาะสมถูกต้องครบถ้วนกับการใช้งาน

2. ออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐานได้ขนาดสัดส่วนถูกต้อง ตรงตามแบบที่ต้องการผลิต และเลือกใช้ขนาดและความถี่ของเส้นยืนได้เหมาะสม

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ