คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัยระดับที่ 6 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย ออกแบบลวดลายสานเครื่องจักสานร่วมสมัย และเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย มีความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ การผสมผสานวัสดุที่หลากหลาย การบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ และขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย และกำหนดขนาดเส้นวัสดุในการสานเครื่องจักสานร่วมสมัย การออกแบบ และผสมผสานลายสาน ความเข้าใจต่อเรื่องสัดส่วน สี พื้นผิว รูปร่าง การประยุกต์ ดัดแปลง ผสมผสานเทคนิคในงานสาน และประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย เก็บรายละเอียดของงานให้สอดคล้องกับการใช้งาน และผูก มัด ถัก พัน ตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย ขัดแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย การแต่งขอบ เลี่ยม บุ การประัดบตกแต่ง เช่น ปักลวดลาย การเติมพู่ เก็บสี เก็บรอยถลอก และตรวจสอบรูปร่าง รูปทรง สัดส่วนเครื่องจักสานร่วมสมัย ขนาดของผลงานควรมีความเท่ากัน สีควรเฉลี่ยให้เท่ากัน ตรวจสอบการสานลาย เครื่องจักสานร่วมสมัยช่องว่างของลายสานควรมีขนาดเท่ากัน ตรวจสอบการประกอบ ส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย รวมทั้งการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่อง จักสานร่วมสมัย และตรวจสอบการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอสมัคร
2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ระดับ 6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักสานตามหน่วยสมรรถนะและมีผลงานมาแสดง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผลิตเครื่องจักสาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-ZYEY-368B ความสามารถในการออกแบบเครื่องจักสานร่วมสมัย
CRA-WJEO-369B เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย
CRA-VFHO-370B ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย
CRA-ZCFX-371B สานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย
CRA-SAZZ-372B ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย
CRA-HJFR-373B ตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย
CRA-KHIZ-374B ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย
CRA-VOFF-375B เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TPQI-0001-A : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ