หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-ZCFX-371B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการสานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย โดยสามารถกำหนดขนาดเส้นวัสดุในการสานเครื่องจักสานร่วมสมัย และการออกแบบ และผสมผสานลายสา และความเข้าใจต่อเรื่องสัดส่วน สี พื้นผิว รูปร่าง และการประยุกต์ ดัดแปลง ผสมผสานเทคนิคในงานสานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03241

กำหนดขนาดเส้นวัสดุในการสานเครื่องจักสานร่วมสมัย

1. เลือกใช้เส้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสาน ได้อย่างถูกต้องตรงตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

03241.01 200326
03241

กำหนดขนาดเส้นวัสดุในการสานเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ตรวจสอบขนาดเส้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่อง จักสาน ได้อย่างถูกต้อง 

03241.02 200327
03242

การออกแบบ และผสมผสานลายสาน

1. ออกแบบและผสมผสานลวดลายตามกำหนดได้อย่างถูกต้อง

03242.01 200328
03242

การออกแบบ และผสมผสานลายสาน

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการออกแบบและผสมผสานลายสานได้อย่างถูกต้อง


03242.02 200329
03243

ความเข้าใจต่อเรื่องสัดส่วน สี พื้นผิว รูปร่าง

1. มีความเข้าใจต่อเรื่องสัดส่วน และ รูปร่างในงานสานได้อย่างถูกต้อง

03243.01 200330
03243

ความเข้าใจต่อเรื่องสัดส่วน สี พื้นผิว รูปร่าง

2. ความเข้าใจต่อสี และ พื้นผิว ในงานสานได้อย่างถูกต้อง

03243.02 200331
03244

การประยุกต์ ดัดแปลง ผสมผสานเทคนิคในงานสาน

1. สามารถประยุกต์ ดัดแปลง ผสมผสานเทคนิคในงานสานได้

03244.01 200332
03244

การประยุกต์ ดัดแปลง ผสมผสานเทคนิคในงานสาน

2. เข้าใจข้อจำกัดของการใช้เทคนิคผสมผสาน

03244.02 200333

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการกำหนดขนาดเส้นวัตถุดิบที่ใช้ในการสานเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการออกแบบ และผสามผสานลวดลายเครื่องจักสานร่วมสมัย

3. การประยุกต์ ดัดแปลง ผสมผสานเทคนิคในงานสาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความเข้าใจต่อเรื่องสัดส่วน สี พื้นผิว รูปร่าง

2. ลวดลายการสานเครื่องจักสานร่วมสมัย

3. วิธีการสานลายเครื่องจักสาน

4. เทคนิคการเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการสานผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องกำหนดขนาดเส้นวัตถุดิบที่ใช้ในการสานเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสานลวดลายเครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเก็บรายละเอียดเครื่องจักสานร่วมสมัย

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ขนาดเส้นวัสดุผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัยกำหนดให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัยตามกำหนด

2. ลวดลายจักสานรูปแบบต่างๆ ตามลายที่กำหนด

3. การเก็บรายละเอียดเครื่องจักสานทำได้โดยการลนเปลวไฟเพื่อให้งานเรียบร้อย ได้แก่ แก๊ส เทียน ไฟแช็ค เป็นต้น หรืออาจใช้กรรไกรขนาดเล็กตัดเก็บเสี้ยน ขนเล็กๆ เสร็จแล้วทำการทดสอบ โดยการลูบบนผิวผลิตภัณฑ์จะต้องไม่พบว่ามีการสะดุดของเสี้ยนของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการสาน  

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ