หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-KHIZ-374B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย โดยสามารถตรวจสอบรูปร่าง รูปทรง สัดส่วนเครื่องจักสานร่วมสมัย ขนาดของผลงานควรมีความเท่ากัน สีควรเฉลี่ยให้เท่ากัน และตรวจสอบการสานลาย เครื่องจักสานร่วมสมัยช่องว่างของลายสานควรมีขนาดเท่ากัน และตรวจสอบการประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัยได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03271

ตรวจสอบรูปร่าง รูปทรง สัดส่วนเครื่องจักสานร่วมสมัย ขนาดของผลงานควรมีความเท่ากัน สีควรเฉลี่ยให้เท่ากัน

1. เครื่องจักสานร่วมสมัย ตรวจสอบรูปร่าง รูปทรงตามกำหนด ได้อย่างถูกต้อง

03271.01 200346
03271

ตรวจสอบรูปร่าง รูปทรง สัดส่วนเครื่องจักสานร่วมสมัย ขนาดของผลงานควรมีความเท่ากัน สีควรเฉลี่ยให้เท่ากัน

2 เครื่องจักสานร่วมสมัย ตรวจสอบสัดส่วนตามกำหนด ได้อย่างถูกต้อง

03271.02 200347
03272

ตรวจสอบการสานลาย เครื่องจักสานร่วมสมัยช่องว่างของลายสานควรมีขนาดเท่ากัน

1. เครื่องจักสานร่วมสมัย ตรวจสอบการสานลายตามที่กำหนด ได้อย่างถูกต้อง


03272.01 200348
03272

ตรวจสอบการสานลาย เครื่องจักสานร่วมสมัยช่องว่างของลายสานควรมีขนาดเท่ากัน

2. เครื่องจักสานร่วมสมัย ตรวจสอบรายละเอียดความสมบูรณ์ของลายได้ถูกต้อง


03272.02 200349
03273

ตรวจสอบการประกอบ ส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

1. เครื่องจักสานร่วมสมัย เลือกใช้ส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

03273.01 200350
03273

ตรวจสอบการประกอบ ส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. เครื่องจักสานร่วมสมัย ตรวจสอบการประกอบได้อย่างถูกต้อง


03273.02 200351

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการตรวจสอบรูปร่าง รูปทรงสัดส่วนเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการตรวจสอบการสานลายเครื่องจักสานสำหรับร่วมสมัย

3. ปฏิบัติการตรวจสอบการประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การตรวจสอบรูปร่าง รูปทรง สัดส่วนเครื่องจักสานร่วมสมัย 

2. การตรวจสอบการสานลวดลาย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบรูปร่าง รูปทรงสัดส่วนเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการสานลายเครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. รูปร่าง รูปทรง สัดส่วนเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ เป็นไปตามความต้องการใช้สอยในชีวิตประจำวัน 

2. การสานลวดลายเครื่องจักสานตามที่กำหนด 

3. ส่วนประกอบเครื่องจักสานเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความมั่นคง แข็งแรงทนทาน  เช่น  หู ขา  ขอบ  การนำส่วนประกอบมาประกอบกับเครื่องจักสานจะต้องพันหรือผูกติดกับชิ้นงาน วัสดุที่นำมาผูกหรือพัน

ควรเลือกให้มีขนาดสัดส่วนเหมาะสม

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ