หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความสามารถในการออกแบบเครื่องจักสานร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-ZYEY-368B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความสามารถในการออกแบบเครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเความสามารถในการออกแบบเครื่องจักสานร่วมสมัย โดยสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย และออกแบบลวดลายสานเครื่องจักสานร่วมสมัยได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03211

ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย ร่างแบบได้อย่างถูกต้อง


03211.01 200300
03211

ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานออกแบบได้อย่างถูกต้อง


03211.02 200301
03211

ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ตรวจสอบความถูกต้องตรงตามแบบที่ร่างไว้ 

03211.03 200302
03212

ออกแบบลวดลายสานเครื่องจักสานร่วมสมัย

1.ลวดลายมีการออกแบบตรงตามแบบเครื่องจักสานร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

03212.01 200303
03212

ออกแบบลวดลายสานเครื่องจักสานร่วมสมัย

2.ลวดลายของเครื่องจักสานร่วมสมัย ออกแบบได้สัดส่วนถูกต้อง สวยงามตามองค์ประศิลป์

03212.02 200304
03212

ออกแบบลวดลายสานเครื่องจักสานร่วมสมัย

3.แบบชิ้นงานเครื่องจักสานร่วมสมัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของลวดลายก่อนผลิตจริง

03212.03 200305

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการออกแบบลวดลายสานเครื่องจักสานร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน

2. ออกแบบลวดลายเครื่องจักสาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน ควรที่จะใช้ประกอบร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  ทักษะ  และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักสานร่วมสมัย

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มี

ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องออกแบบลวดลายสานเครื่องจักสานร่วมสมัย

(ข คำอธิบายรายละเอียด

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย

2. การออกแบบลวดลายสาน 

3. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ