หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-SAZZ-372B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย โดยสามารถประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย และเก็บรายละเอียดของงานให้สอดคล้องกับการใช้งานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03251

ประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

1. เครื่องจักสานส่วนต่างๆ ประกอบเข้ากันเป็นผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง

03251.01 200334
03251

ประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ตรวจสอบส่วนประกอบได้อย่างถูกต้อง

03251.02 200335
03252

เก็บรายละเอียดของงานให้สอดคล้องกับการใช้งาน

1. เก็บรายละเอียดของงานให้สอดคล้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

03252.01 200336
03252

เก็บรายละเอียดของงานให้สอดคล้องกับการใช้งาน

2. สามารถระบุข้อจำกัดของการเก็บรายละเอียดของงานให้สอดคล้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้

03252.02 200337

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การเข้าขอบ เก็บริมเครื่องจักสาน

2. หลักการประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การเข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย เป็นการนำชิ้นงานที่สานลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพับขอบ หรือเก็บขอบ แล้วผูกยึดขอบให้เรียบร้อยเพื่อยึดติดชิ้นงาน

2. การประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่สานลวดลายเรียบร้อยแล้วทำให้เครื่องจักสานมีลักษณะความสมบูรณ์ขององค์ประกอบ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ