หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-WJEO-369B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย โดยสามารถเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย และเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย และมีความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ และการผสมผสานวัสดุที่หลากหลาย และการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03221

เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

1. จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสาน ได้ตรงตามลักษณะงานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 

03221.01 200306
03221

เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. จักตอกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วสมัยตามขนาดที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 

03221.02 200307
03221

เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

3. เลียดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักรสานร่วมสมัยตามขนาดที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 

03221.03 200308
03221

เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

4. ปฏิบัติตามกรรมวิธีการในการป้องกัน (ทรีต) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง 

03221.04 200309
03221

เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

5. สามารถเก็บ และรักษาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักรสานร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง 

03221.05 200310
03222

เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานได้อย่างถูกต้อง

03222.01 200311
03222

เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสาน ได้อย่างถูกต้อง พร้อมใช้งาน

03222.02 200312
03223

เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานได้อย่างถูกต้อง 

03223.01 200313
03223

เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสาน ได้อย่างถูกต้อง พร้อมใช้งาน 

03223.02 200314
03224

มีความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ

1. ให้เหตุผล และ แสดงความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ

03224.01 200315
03224

มีความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ

2. สามารถเปรียบเทียบวัตถุดิบ 2 ชนิดขึ้น

03224.02 200316
03225

การผสมผสานวัสดุที่หลากหลาย

1. แสดงการผสมผสานวัสดุที่หลากหลาย

03225.01 200317
03225

การผสมผสานวัสดุที่หลากหลาย

2. สามารถบอกข้อจำกัดของการใช้วัสดุร่วมกัน

03225.02 200318
03226

การบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ

1. มีความเข้าใจ และสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ

03226.01 200319
03226

การบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ

2. มีความเข้าใจต่อวงจรชีวิตของวัคถุดิบ

03226.02 200320

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ปฏิบัติการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความเข้าใจในการเลือกใช้ และ ผสมผสานวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสาน หมายถึง วัสดุที่มีในธรรมชาติมีลักษณะเป็นเส้นหรือทำให้เป็นเส้นใช้ในการสาน ได้แก่ ไม้ไผ่ หวาย ย่านลิเภา กก กระจูด ผู้จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานสามารถเลือกชนิดประเภทของวัตถุดิบได้เหมาะสมกับการนำมาใช้งาน จัก เลียดวัตถุดิบได้ตามขนาดที่ผู้สานผลิตภัณฑ์จักสานกำหนด

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสาน หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการปอก จัก ผ่า เช่น มีดสำหรับผ่า มีดตอก เหล็กหมาดปลายแหลม เหล็กหมาดปลายหอก  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานได้แก่ ชักเลียด ชักแป้น  

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ