หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HJFR-373B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย โดยสามารถผูก มัด ถัก พัน ตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย และขัดแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย และการแต่งขอบ เลี่ยม บุ การประดับตกแต่ง เช่น ปักลวดลาย การเติมพู่ และเก็บสี เก็บรอยถลอกได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03261

ผูก มัด ถัก พัน ตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

1. ผูก มัด ถัก พัน ตกแต่งส่วนประกอบเครื่องจักสาน ได้อย่างถูกต้อง 

03261.01 200338
03261

ผูก มัด ถัก พัน ตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ตรวจสอบการผูก มัด ถัก พัน ตกแต่งส่วนประกอบเครื่องจักสาน ได้อย่างถูกต้อง 

03261.02 200339
03262

ขัดแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

1. ขัดตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์จักสานได้อย่างประณีต เรียบสม่ำเสมอ 

03262.01 200340
03262

ขัดแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ตรวจสอบการขัดตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์จักสานได้อย่างถูกต้อง 

03262.02 200341
03263

การแต่งขอบ เลี่ยม บุ การประดับตกแต่ง เช่น ปักลวดลาย การเติมพู่

1. แต่งขอบ เลี่ยม บุ การประดับตกแต่งได้อย่างประณีต 

03263.01 200342
03263

การแต่งขอบ เลี่ยม บุ การประดับตกแต่ง เช่น ปักลวดลาย การเติมพู่

2. ตรวจสอบการแต่งขอบ เลี่ยม บุ การประดับตกแต่งได้อย่างถูกต้อง 

03263.02 200343
03264

เก็บสี เก็บรอยถลอก

1. เก็บสี และรอยตำหนิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นระหว่างการสานได้อย่างประณีต

03264.01 200344
03264

เก็บสี เก็บรอยถลอก

2. รู้ขั้นตอนและวิธีการเก็บสี และรอยตำหนิ

03264.02 200345

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการผูก มัด ถัก พัน ตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการขัดแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การผูกหรือพันลวดลายต่าง ๆ

2. เทคนิคการรมควัน

3. การเลือกวัสดุขัดแต่งผิว

4. การขัดแต่งผิวผลิตภัณฑ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องผูก มัด ถัก พัน ตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องขัดแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การผูก มัด ถัก พันส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย เป็นการทำให้เครื่องจักสาน

มีความแข็งแรงทนทานในการใช้สอยเพิ่มมากขึ้นและเป็นการตกแต่งให้เครื่องจักสานมีความประณีตสวยงามจากลวดลายที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบผลิตเครื่องจักสาน ผูก มัด ถัก พันส่วนประกอบ เช่น การผูกลายหัวแมลงวันชั้นเดียว สองชั้น ลายสันปลาช่อน ลายแข้งสิงห์ กีบหมู เอวมดแดง เป็นต้น 

2. การขัดผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานควรเลือกใช้วัสดุขัดตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่มีขนาดเบอร์ความละเอียดต่าง ๆ 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ