หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-VOFF-375B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย โดยสามารถเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย และตรวจสอบการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัยได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03281

เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่อง จักสานร่วมสมัย

1. เคลือบด้านผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

03281.01 200352
03281

เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่อง จักสานร่วมสมัย

2. เคลือบเงาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย ได้อย่างถูกต้อง

03281.02 200353
03282

ตรวจสอบการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

1. ตรวจสอบการเคลือบด้านผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย ได้อย่างถูกต้อง

03282.01 200354
03282

ตรวจสอบการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ตรวจสอบการเคลือบเงาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย ได้อย่างถูกต้อง

03282.02 200355

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการตรวจสอบการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ตรวจสอบคุณภาพการเคลือบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย 

3. สูตรการผสมวัสดุสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ประเมินเกี่ยวกับการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย สามารถเคลือบได้โดยการพ่นหรือการทาด้วยวัสดุเคลือบชนิดเงา หรือชนิดด้าน  

2. การตรวจสอบคุณลักษณะการเคลือบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย ควรตรวจดูผลการเคลือบ

ให้มีความสม่ำเสมอ  

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ