หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-VFHO-370B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย โดยสามารถขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสาน ร่วมสมัย และขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัยได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03231

ขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

1. สร้างโมลด์ที่ใช้ขึ้นรูปเครื่องจักสานได้อย่างถูกต้อง 

03231.01 200321
03231

ขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ขึ้นรูปเครื่องจักสานร่วมสมัย แบบมีโมลด์ประกอบ ได้อย่างถูกต้อง 

03231.02 200322
03231

ขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

3. ตรวจสอบการขึ้นรูปแบบมีโมลด์ เครื่องจักสานร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง 

03231.03 200323
03232

ขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

1. ประกอบขึ้นรูปเครื่องจักสานร่วมสมัยแบบไม่มีโมลด์ (รูปทรงอิสระ) โดยสามารถใช้เครื่องมือวัดขนาด หรือแบบ (แพทเทิร์น) กระดาษ ได้อย่างถูกต้อง

03232.01 200324
03232

ขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ตรวจสอบการขึ้นรูปเครื่องจักสานร่วมสมัยแบบไม่มีโมลด์ได้อย่างถูกต้อง

03232.02 200325

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการสร้างโมลด์

2. วัสดุที่นำมาใช้ในการทำโมลด์ผลิตเครื่องจักสาน 

3. การดูแลรักษาโมลด์ที่ใช้ประกอบการผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ผลิตภัณฑ์จักสานที่ขึ้นรูปแบบมีโมลด์เสร็จสมบูรณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

2. ผลิตภัณฑ์จักสานที่ขึ้นรูปแบบไม่มีโมลด์เสร็จสมบูรณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. วัสดุที่ใช้ในการสร้างโมลด์ ได้แก่ ไม้ โฟม เป็นต้น

2. การขึ้นรูปจักสาน โดยการตั้งเส้นวัสดุสานลายขัดหรือทะแยงตามลักษณะของรูปแบบเลือกขนาดของวัสดุเส้นตั้ง ตั้งเส้นขึ้นรูปแบบมีโครงสร้างภายในหรือมีโมลด์ การตั้งเส้นวัสดุจักสานแบบไม่มีโมลด์หรือไม่มีโครงสร้างภายใน

3. โมลด์ที่ใช้ประกอบการจักสานรูปแบบต่างๆ     

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ