คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องเคลือบร่วมสมัย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องเคลือบร่วมสมัย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพผู้ผลิตเครื่องเคลือบร่วมสมัยระดับที่ 6 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เตรียมดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เตรียมสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และสร้างต้นแบบพิมพ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย สร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และขูด แกะ ฉลุลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย กดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย ขัดผิวสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และ เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เผาเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เผาตกแต่งสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย รวมทั้งการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบผลิตสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอสมัคร
2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องเคลือบร่วมสมัย ระดับ 6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องปั้นดินเผาตามหน่วยสมรรถนะและมีผลงานมาแสดง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-TKIZ-355B เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย
CRA-IKGP-356B สร้างพิมพ์เครื่องเคลือบร่วมสมัย
CRA-LECC-357B ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบร่วมสมัย
CRA-WNEN-358B ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบร่วมสมัย
CRA-VTVU-359B เคลือบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย
CRA-MLMW-360B เผาผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย
CRA-BVOB-361B ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ