หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-LECC-357B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยสามารถขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยและขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02231

ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. นวดดินก่อนการขึ้นรูปด้วยมือได้อย่างถูกต้อง

02231.01 200196
02231

ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ขึ้นรูปดินปั้นที่นวดแล้วด้วยมือ ตามแบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน


02231.02 200197
02231

ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่ขั้นรูปแล้วได้อย่างถูกต้อง

02231.03 200198
02232

ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. นวดดินก่อนการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนได้อย่างถูกต้อง

02232.01 200199
02232

ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ขึ้นรูปดินปั้นที่นวดแล้วด้วยแป้นหมุนตามแบบได้อย่างถูกต้อง 

02232.02 200200
02232

ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนแล้วได้อย่างถูกต้อง

02232.03 200201
02233

ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. นวดดินก่อนการขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

02233.01 200202
02233

ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ขึ้นรูปดินปั้นที่นวดแล้วด้วยการอัดแบบพิมพ์ตามแบบได้อย่างถูกต้อง 

02233.02 200203
02233

ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์แล้วได้อย่างถูกต้อง

02233.03 200204
02234

ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมน้ำดินสำหรับขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02234.01 200205
02234

ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. เตรียมแบบพิมพ์สำหรับขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02234.02 200206
02234

ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02234.03 200207
02234

ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินแล้วได้อย่างถูกต้อง

02234.04 200208
02235

ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. นวดดินปั้นก่อนการขึ้นรูป สำหรับขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02235.01 200209
02235

ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02235.02 200210
02235

ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง 

02235.03 200211

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

5. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คุณสมบัติของดินปั้นในสภาวะต่างๆ ที่จะนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

2. การเตรียมดินปั้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ

3. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการต่างๆ

4. การเตรียมแบบพิมพ์เพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

5. การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร

6. รูปทรงลวดลายเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบร่วมสมัย

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

5. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เตรียมดินปั้นสำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบร่วมสมัยได้   

2. ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยโดยการปั้นแบบีบ แบบขด แบบแผ่น และแบบประติมากรรมได้ ตามแบบที่กำหนด

3. ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยเตรียมดินปั้น ขึ้นรูปทรง และแต่งชิ้นงาน

4. ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์เครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยเตรียมดินปั้น อัดดินผลิตชิ้นงาน และแต่งชิ้นงาน

5. ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินเครื่องเคลือบร่วมสมัย เตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ เตรียม

น้ำดิน หล่อชิ้นงาน และแต่งชิ้นงาน

6. ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เตรียมดิน เตรียมแบบพิมพ์และใบมีด ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยใบมีด และขูดแต่งชิ้นงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ