หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เผาผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-MLMW-360B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เผาผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเผาผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยสามารถเผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเผาเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเผาตกแต่งสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02261

เผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่จะเผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02261.01 200249
02261

เผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ตรวจสอบความพร้อมของเตาเผาสำหรับเผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

02261.02 200250
02261

เผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาเพื่อเผาดิบได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ

02261.03 200251
02261

เผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. เผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 

02261.04 200252
02262

เผาเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่จะเผาเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02262.01 200253
02262

เผาเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ตรวจสอบความพร้อมของเตาเผาสำหรับเผาเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

02262.02 200254
02262

เผาเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาเพื่อเผาเคลือบได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ

02262.03 200255
02262

เผาเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. เผาเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบร่วมสมัยตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 

02262.04 200256
02263

เผาตกแต่งสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่จะเผาตกแต่งสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02263.01 200257
02263

เผาตกแต่งสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ตรวจสอบความพร้อมของเตาเผาสำหรับเผาตกแต่งสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

02263.02 200258
02263

เผาตกแต่งสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาเพื่อเผาตกแต่งได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ

02263.03 200259
02263

เผาตกแต่งสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. เผาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบร่วมสมัยตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 

02263.04 200260
02264

เผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่จะเผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02264.01 200261
02264

เผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ตรวจสอบความพร้อมของเตาเผาสำหรับเผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

02264.02 200262
02264

เผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ

02264.03 200263
02264

เผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. เผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 

02264.04 200264

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการเผาเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ปฏิบัติการเผาตกแต่งสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ปฏิบัติการเผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนเผา

2. เตา และการเผา 

3. เทคนิคการเผารมควัน

4. การใช้ และบำรุงรักษาเตาเผา

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการเผาผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเผาเคลือบสำหรับสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเผาตกแต่งสำหรับสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เผาดิบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 

เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา และควบคุมการเผาได้อย่างถูกต้อง

2. เผาเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 

เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา และควบคุมการเผาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย

3. เผาตกแต่งสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 

เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา และควบคุมการเผาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย

4. เผารมควันสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยตรวจสอบวามเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ เรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา และควบคุมการเผาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย

5. ดูแล และบำรุงรักษาเตาเผาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย

6. พื้นที่ปฏิบัติงาน สะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย    

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ