หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-BVOB-361B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยสามารถตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และตรวจสอบความถูกต้องตามแบบผลิตสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02271

ตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบตำหนิผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02271.01 200265
02271

ตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. แก้ไขตำหนิของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบร่วมสมัยที่มีตำหนิเล็กน้อยได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

02271.02 200266
02272

ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบผลิตสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบชิ้นงานให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

02272.01 200267
02272

ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบผลิตสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ตรวจสอบตามความสมบูรณ์ของเครื่องเคลือบร่วมสมัย

02272.02 200268
02273

ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

02273.01 200269
02273

ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. คัดแยกตามความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบร่วมสมัย

02273.02 200270

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องตามแบบผลิตสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ปฏิบัติการตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

2. ชนิดของตำหนิสาเหตุของการเกิดตำหนิ

3. วิธีแก้ไขการเกิดตำหนิ

4. ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์

5. สุนทรียภาพในงานเครื่องปั้นดินเผา

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องตามแบบผลิตสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย เช่น มีรูเข็ม ผลิตภัณฑ์แตกร้าว เคลือบไม่สม่ำเสมอ เคลือบร่น

2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามแบบผลิตสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย ได้แก่ ขนาด สัดส่วน รูปทรง ลวดลาย และเคลือบเป็นไปตามแบบที่กำหนด

3. ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบร่วมสมัย

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ