หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-TKIZ-355B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยสามารถเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเตรียมดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเตรียมเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเตรียมสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02211

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02211.01 200179
02211

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ตรวจสอบความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยในการใช้งาน

02211.02 200180
02212

เตรียมดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมดินก่อนการผสม สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02212.01 200181
02212

เตรียมดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ผสมดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02212.02 200182
02212

เตรียมดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. นวดดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02212.03 200183
02213

เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมวัตถุดิบสำหรับเตรียมเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02213.01 200184
02213

เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. บดผสมส่วนผสมของเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02213.02 200185
02213

เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. กรองส่วนผสมของเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02213.03 200186
02214

เตรียมสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมวัตถุดิบสำหรับเตรียมสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02214.01 200187
02214

เตรียมสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. บดผสมวัตถุดิบสำหรับให้สีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02214.02 200188
02214

เตรียมสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. กรองสีสำหรับสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02214.03 200189

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการเตรียมดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ปฏิบัติการเตรียมเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ปฏิบัติการเตรียมสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. คุณสมบัติของดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. การเตรียมเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. การเตรียมสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมดินสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย ประกอบด้วยตะแกรงร่อน เครื่องย่อย ภาชนะเก็บวัตถุดิบและเครื่องมือปั้น เป็นต้น

2. เตรียมวัตถุดิบ สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย ได้แก่ วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมดิน เตรียมเคลือบ เตรียมสี

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ