หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-WNEN-358B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยสามารถขูด แกะ ฉลุลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และกดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยและปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และขัดผิวสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02241

ขูด แกะ ฉลุลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการขูด แกะ ฉลุ ลวดลาย สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02241.01 200212
02241

ขูด แกะ ฉลุลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02241.02 200213
02241

ขูด แกะ ฉลุลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายได้อย่างถูกต้อง

02241.03 200214
02242

กดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ แม่พิมพ์ที่ใช้ในการกดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02242.01 200215
02242

กดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. กดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02242.02 200216
02242

กดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่กดลวดลายได้อย่างถูกต้อง

02242.03 200217
02243

ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปั้นติดลวดลาย สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02243.01 200218
02243

ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02243.02 200219
02243

ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่ปั้นติดลวดลายได้อย่างถูกต้อง

02243.03 200220
02244

เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02244.01 200221
02244

เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02244.02 200222
02244

เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่เขียนน้ำดินสีได้อย่างถูกต้อง

02244.03 200223
02245

เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02245.01 200224
02245

เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02245.02 200225
02245

เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่เขียนสีใต้เคลือบได้อย่างถูกต้อง

02245.03 200226
02246

เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02246.01 200227
02246

เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02246.02 200228
02246

เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่เขียนสีบนเคลือบได้อย่างถูกต้อง

02246.03 200229
02247

ขัดผิวสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการขัดผิวสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02247.01 200230
02247

ขัดผิวสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ขัดผิวเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง

02247.02 200231
02247

ขัดผิวสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่ขัดผิวได้อย่างถูกต้อง

02247.03 200232

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการกดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ปฏิบัติการปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ปฏิบัติการเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

5. ปฏิบัติการเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

6. ปฏิบัติการเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

7. ปฏิบัติการขัดผิวสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการขูด แกะ ฉลุ และกดลวดลาย

2. เทคนิคการปั้นติดลวดลาย

3. เทคนิคการเขียนน้ำดินสี

4. เทคนิคการเขียนสีใต้เคลือบ

5. เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบ

6. เทคนิคการขัดผิว

7. รูปทรงลวดลายเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบร่วมสมัย

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการกดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

5. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

6. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

7. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขัดผิวสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง 

ตามแบบที่กำหนด

2. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการกดลายเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

3. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการปั้นติดลวดลายเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

4. ผลิตภัณฑ์ด้วยการเขียนน้ำดินสีเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

5. ตกแต่งผลิตภัณฑ์เขียนสีใต้เคลือบเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

6. ผลิตภัณฑ์เขียนสีบนเคลือบเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

7. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ ขัดผิวเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ