หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เคลือบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-VTVU-359B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เคลือบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเคลือบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยสามารถเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02251

เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02251.01 200233
02251

เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. เตรียมน้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02251.02 200234
02251

เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง 

02251.03 200235
02251

เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยก่อนนำไปเผา

02251.04 200236
02252

เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02252.01 200237
02252

เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. เตรียมน้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02252.02 200238
02252

เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง 

02252.03 200239
02252

เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยก่อนนำไปเผา

02252.04 200240
02253

เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02253.01 200241
02253

เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. เตรียมน้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02253.02 200242
02253

เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง 

02253.03 200243
02253

เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยก่อนนำไปเผา

02253.04 200244
02254

เคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02254.01 200245
02254

เคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. เตรียมน้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02254.02 200246
02254

เคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. เคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างถูกต้อง 

02254.03 200247
02254

เคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัยก่อนนำไปเผา

02254.04 200248

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ปฏิบัติการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ปฏิบัติการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ปฏิบัติการเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการเคลือบ

2. การเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

3. การทำน้ำเคลือบ 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องเคลือบร่วมสมัย และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการเคลือบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    . เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ จุ่มเคลือบ และตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง

2. เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ ทาเคลือบ และตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 

3. เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ ราดเคลือบ 

และตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง

4. เคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ พ่นเคลือบ 

และตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ