คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างปั้นแบบศิลปะไทย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างปั้นแบบศิลปะไทย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมดินเหนียวสำหรับงานปั้น สามารถอธิบายลักษณะของลวดลาย และปั้นลายกระหนกเปลวนูนต่ำได้ สามารถอธิบายลักษณะของลายกระจังตาอ้อยนูนต่ำ และปั้นลายกระจังตาอ้อยนูนต่ำได้ และเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปั้นแบบศิลปะไทย ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีประสบการณ์ในงานช่างปั้นแบบศิลปะไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบสาธิตการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยสมรรถนะในระดับนี้จำนวน 3 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาชีพช่างปั้นแบบศิลปะไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-EZOE-391B เตรียมดินเหนียวสำหรับงานปั้น
CRA-YUKY-392B ปั้นลายกระหนกเปลวนูนต่ำ
CRA-PRDX-393B ปั้นลายกระจังตาอ้อยนูนต่ำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ