คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องถม อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมเงินถมทอง ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องถม อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมเงินถมทอง ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพผู้ผลิตเครื่องถมเงินถมทองระดับที่ 6 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการออกแบบชิ้นงาน เครื่องถมเงินถมทอง ออกแบบลวดลายเครื่องถมเงินถมทอง และเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง และหลอมโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง แผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง และขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง ประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง และเขียนลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถม สลักลวดลายเครื่องถม และลงยาถมเพื่อผลิตเครื่องถมเงินถมทอง รวมทั้งการแกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน และเพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอสมัคร
2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมเงินถมทอง ระดับ 6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องถมเงินถมทองตามหน่วยสมรรถนะและมีผลงานมาแสดง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-UUUZ-376B ออกแบบเครื่องถมเงินถมทอง
CRA-WHQM-377B เตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเครื่องถมเงินถมทอง
CRA-NVTG-378B หลอม แผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง
CRA-ZKQD-379B ขึ้นรูปเครื่องถมเงินถมทอง
CRA-CPOE-380B เขียนและสลักลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถม
CRA-NXNX-381B ลงยาถม
CRA-HXDV-382B แกะแร หรือ เพลาลายชิ้นงานเครื่องถมเงิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ