หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนและสลักลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-CPOE-380B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนและสลักลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถม

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7313 ช่างทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเขียนและสลักลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถมโดยสามารถเขียนลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง และสลักลวดลายเครื่องถมเงินถมทองได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04151

เขียนลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถม

1. เตรียมชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทองที่จะเขียนลวดลายได้อย่างถูกต้อง

04151.01 200377
04151

เขียนลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถม

2. เตรียมวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์การเขียนลวดลายบนชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

04151.02 200378
04151

เขียนลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถม

3. เขียนลวดลายชิ้นงานได้ตามแบบที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง สวยงามตามองค์ประกอบศิลป์

04151.03 200379
04151

เขียนลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถม

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของลวดลายชิ้นงานได้ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

04151.04 200380
04152

สลักลวดลายเครื่องถม

1. เตรียมลวดลายสมบูรณ์พร้อมที่จะสลักได้อย่างถูกต้อง

04152.01 200381
04152

สลักลวดลายเครื่องถม

2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การสลักลวดลายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

04152.02 200382
04152

สลักลวดลายเครื่องถม

3. สลักลวดลายตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

04152.03 200383
04152

สลักลวดลายเครื่องถม

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของลวดลายตามแบบที่กำหนด

04152.04 200384

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเขียนลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถม

2. ปฏิบัติการสลักลวดลายเครื่องถม

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์การเขียนลวดลายบนชิ้นงาน 

2. วิธีการเขียนลวดลายบนชิ้นงาน 

3. เส้นที่ใช้เขียนลวดลาย

4. รูปแบบลวดลายที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

5. มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

6. เครื่องมือสลักลวดลายบนชิ้นงาน 

7. วิธีการสลักลวดลายบนชิ้นงาน 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตเครื่องถมเงินถมทอง และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการสลักลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเขียนลวดลายบนชิ้นงานเครื่องถม

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสลักลวดลายเครื่องถม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เขียนลวดลายบนชิ้นงานด้วยหมึกพิเศษหรือหมึกจีนได้ขนาดถูกต้องตามแบบที่กำหนด

2. สลักลวดลายได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ