หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-WHQM-377B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7313 ช่างทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเครื่องถมเงินถมทอง โดยสามารถเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง และเตรียมวัตถุดิบ (ยาถม) ที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทองได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04121

เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

1. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทองได้อย่างถูกต้อง

04121.01 200361
04121

เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

2. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทองตามแผนการผลิตเครื่องถมเงินถมทองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการผลิต

04121.02 200362
04122

เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

1. จัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องถมเงินถมทองได้อย่างถูกต้อง

04122.01 200363
04122

เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

2. จัดเก็บวัตถุดิบ และวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องถมเงินถมทองด้วยวิธีที่ถูกต้อง ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน

04122.02 200364
04122

เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

3. จัดเตรียมวัตถุดิบ และวัสดุที่ใช้ตามแผนการผลิตเครื่องถมเงินถมทองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการผลิต

04122.03 200365

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และบำรุงรักษาที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

2. ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

2. การจัดเก็บและดูแลรักษาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

3. มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

4. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตเครื่องถมเงินถมทอง และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องถมเงินถมทอง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เตรียมวัตถุดิบ (ยาถม) ที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง 

2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทองอย่างครบถ้วน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ