หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขึ้นรูปเครื่องถมเงินถมทอง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-ZKQD-379B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขึ้นรูปเครื่องถมเงินถมทอง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7313 ช่างทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการขึ้นรูปเครื่องถมเงินถมทอง โดยสามารถขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง และประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทองได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04141

ขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

1. เตรียมวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

04141.01 200372
04141

ขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

04141.02 200373
04141

ขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

3. ชิ้นงานได้ขึ้นรูปทรงตามแบบและขนาดที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

04141.03 200374
04142

ประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

1. ปรับแต่งชิ้นงานได้รูปทรงและขนาดได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด 

04142.01 200375
04142

ประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

2. ประกอบชิ้นงานได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด

04142.02 200376

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

2. ปฏิบัติการประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การขึ้นรูปเครื่องถมเงินถมทอง

2. การประกอบ ปรับแต่งชิ้นงาน 

3. มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

4. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ขึ้นรูป ประกอบ ปรับแต่งชิ้นงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตเครื่องถมเงินถมทอง และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการขึ้นรูปเครื่องถมเงินถมทอง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด

2. ประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ