หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ลงยาถม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-NXNX-381B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ลงยาถม

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7313 ช่างทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการลงยาถม โดยสามารถลงยาถมเพื่อผลิตเครื่องถมเงินถมทองได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04161

เตรียมความพร้อมสำหรับการลงยาถม

1. เตรียมวัตถุดิบที่ใช้หลอมยาถมได้อย่างถูกต้องตามอัตราส่วน 

04161.01 200385
04161

เตรียมความพร้อมสำหรับการลงยาถม

2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การหลอมยาถมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

04161.02 200386
04162

ลงยาถมเพื่อผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

1. หลอมยาถมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

04162.01 200387
04162

ลงยาถมเพื่อผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

2. ลงยาถมชิ้นงานได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

04162.02 200388
04162

ลงยาถมเพื่อผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

3. ตะไบเพื่อแต่งผิวให้เห็นลายเด่นชัดตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

04162.03 200389

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการลงยาถมเพื่อผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วัสดุดิบ อุปกรณ์หลอมยาถม / วัตถุดิบการเปียกทอง

2. สูตรการหลอมยาถม / การเปียกทอง

3. สูตรบัดกรี 

4. วิธีการหลอมยาถม / ทาทอง

5. การใช้อุปกรณ์หลอมยาถม / ทาทอง

6. การลงยาถม / ทาทอง

7. การใช้อุปกรณ์ลงยาถม / ทาทอง

8. การใช้เครื่องมือตะไบยาถม 

9. วิธีการเก็บและดูแลรักษาเครื่องถม

10. มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตเครื่องถมเงินถมทอง และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการลงยาถม ทาทองชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องลงยาถม เพื่อผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การลงยาถม ชิ้นงานตามขั้นตอนอย่างละเอียด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ