หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แกะแร หรือ เพลาลายชิ้นงานเครื่องถมเงิน

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HXDV-382B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แกะแร หรือ เพลาลายชิ้นงานเครื่องถมเงิน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7313 ช่างทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการแกะแร หรือ เพลาลายชิ้นงานเครื่องถมเงิน โดยสามารถแกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน และเพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมเงินได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04171

แกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

1. จัดเตรียมวัสดุในการแกะแรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

04171.01 200390
04171

แกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การแกะแรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

04171.02 200391
04171

แกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

3. ชิ้นงานได้รับการแกะแรอย่างถูกต้องสวยงามตามโครงสร้างของลวดลาย 

04171.03 200392
04171

แกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

4. ชิ้นงานได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์

04171.04 200393
04172

เพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

1. จัดเตรียมวัสดุในการเพลาลายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

04172.01 200394
04172

เพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การเพลาลายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

04172.02 200395
04172

เพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

3. ชิ้นงานได้รับการเพลาลายอย่างถูกต้องสวยงามตามโครงสร้างของลวดลาย 

04172.03 200396
04172

เพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

4. ชิ้นงานได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์

04172.04 200397

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.ปฏิบัติการแกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

2. ปฏิบัติการเพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เครื่องมือแกะแร

2. เครื่องมือเพลาลาย

3. การแกะแร

4. การเพลาลาย

5. วิธีการเก็บและดูแลรักษาเครื่องถม

6. มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตเครื่องถมเงินถมทอง และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการตกแต่งชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทอง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมเงิน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. แกะแรลวดลายชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทองให้ประณีตและสวยงาม 

2. เพลาลายชิ้นงานเครื่องถมเงินถมทองให้ประณีตและสวยงาม

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ