หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

หลอม แผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-NVTG-378B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ หลอม แผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7313 ช่างทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีค่า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการหลอม แผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง โดยสามารถหลอมโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง และแผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทองได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04131

หลอมโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

1. เตรียมวัสดุเงิน ทองแดงเตรียมในปริมาณและอัตราส่วนถูกต้องตามขนาดชิ้นงาน ที่ต้องการผลิต

04131.01 200366
04131

หลอมโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การหลอมโลหะเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

04131.02 200367
04131

หลอมโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

3. โลหะเงินหลอมได้ถูกต้องตามขั้นตอนการหลอม

04131.03 200368
04132

แผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

1. เตรียมแท่งโลหะเงินได้ถูกต้องตามประเภทเครื่องประดับที่ต้องการผลิต

04132.01 200369
04132

แผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การแผ่รีดโลหะเงินสำหรับผลิตเครื่องประดับได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

04132.02 200370
04132

แผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

3. แท่งโลหะเงินแผ่รีดได้ขนาด และรูปร่างถูกต้องตามแบบที่ต้องการผลิต

04132.03 200371

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการหลอมโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

2. ปฏิบัติการแผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วัสดุที่เป็นส่วนผสมการหลอมโลหะเงิน 

2. การคำนวณสัดส่วนการใช้วัสดุหลอมโลหะเงิน

3. การหลอมโลหะเงิน 

4. มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

5. การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ การแผ่รีด

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตเครื่องถมเงินถมทอง และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับหลอม แผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องประดับ

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องหลอมโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแผ่รีดโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมเงินถมทอง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. หลอมโลหะเงินได้ถูกต้องตามปริมาณการใช้ผลิตเครื่องถมเงินถมทองแต่ละชิ้นงาน รูปพรรณของเครื่องถมโดยมีโลหะผสมระหว่างเงินกับทองแดง (เงิน 95 ทองแดง 5) ซึ่งทั่วไปมีสัดส่วนของโลหะเงินไม่ต่ำกว่า 95%

2. แผ่รีดโลหะเงินได้ขนาดถูกต้องตามประเภทเครื่องถมแต่ละชิ้นงาน 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ