สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา ( 39 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ... ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ... ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ... ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 6 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 7 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 6 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 7 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษาและฝึกอบรม อาชีพนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษาและฝึกอบรม อาชีพนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 6 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 7
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาล่ามเพื่อการสื่อสาร อาชีพล่ามภาษามือ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาล่ามเพื่อการสื่อสาร อาชีพล่ามภาษามือ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาล่ามเพื่อการสื่อสาร อาชีพล่ามภาษามือ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาดุริยางคศิลป์ อาชีพผู้สอนวงดุริยางค์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาดุริยางคศิลป์ อาชีพผู้สอนวงดุริยางค์ ระดับ 6

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ... 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาจีน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิจัย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนวิชาชีพ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพล่ามภาษามือ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สอนวงดุริยางค์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ