คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการที่สามารถให้การฝึกอบรมในรูปแบบของการฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษา การนิเทศการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการระดับ 3 และ 4 ได้ กล่าวคือ มีสมรรถนะจะเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ (Master Trainer) ที่ให้การฝึกอบรมในรูปแบบ Training The Trainer ได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ วิเคราะห์สถานประกอบการ ฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษา พัฒนาคุณภาพกระบวนการฝึกอบรม และนิเทศการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

  1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

      •   ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            - ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการชั้น 4 มาก่อน หรือ

            - ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่จะเป็นผู้ฝึกชั้น 5 หรือเทียบเท่าหรือ

            - ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นครูฝึกในสถานประกอบการและมีประสบการณ์ในสาขาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกไม่น้อยกว่า 7 ปี

2) เกณฑ์การประเมิน

     •  ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทุกหน่วย

3)  อายุการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุทำได้โดย

     - เข้ารับการประเมินใหม่ หรือ

     - แสดงหลักฐานว่าได้ทำหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-ZZZ-5-025ZA วิเคราะห์สถานประกอบการ
ILS-ZZZ-5-026ZA ฝึกอบรมแบบให้คำปรึกษา
ILS-ZZZ-5-027ZA พัฒนาคุณภาพของกระบวนการการฝึกอบรม
ILS-ZZZ-5-028ZA นิเทศการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0134-A : สถาบันไทย-เยอรมัน
CB-0108-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ