คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้ในเชิงทฤษฎีของการจัดการศึกษา มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานสอน คิดวิเคราะห์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เลือกวิธีการจัดการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาโดยใช้สมรรถนะ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงกระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไปดังข้อใดข้อหนึ่ง มีดังนี้
      1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ
       •    มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอนหรือการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
       •    ผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ทำการสอน ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือ
       •    ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพหรือการรับรองอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ทำการสอน
      1.2 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ
      •    มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอนหรือการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
      •    มีประสบการณ์และผลงานในอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือ
      •    ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพหรือการรับรองอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ทำการสอน
2.    การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 6 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 6 ทั้งหมด     6 หน่วยสมรรถนะ
3.    หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 6  มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ทำได้ดังนี้
       3.1 เข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 6 ใหม่ และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหน่วยสมรรถนะ หรือ
       3.2 แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานและมีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 6 ทุกหน่วยสมรรถนะ ในระยะเวลาที่ผ่านมา
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ครูสอนระดับอาชีวศึกษา (2320)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (2351)

ผู้สอนวิชาชีพ ผู้ร่วมสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สอนวิชาชีพอิสระ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนประเภทวิชาชีพทั้งในและนอกระบบ หรือหน่วยงานที่จัดฝึกอาชีพ โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎีของการจัดการศึกษา มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานสอน คิดวิเคราะห์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน หรือเลือกใช้วิธีวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาโดยใช้สมรรถนะ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงกระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองได้

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-JQWO-151B พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
ILS-LZZO-152B พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ILS-KYVQ-153B ดำเนินการจัดการเรียนรู้
ILS-QPNA-154B ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
ILS-JTJO-156B พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ILS-BSOA-158B ประยุกต์การจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมและข้อกฎหมายด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ