คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้แม่นยำในทฤษฎีการจัดการศึกษา มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน สามารถประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบายของสถานศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไปดังข้อใดข้อหนึ่ง มีดังนี้
       1.1 ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
       1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
          •    มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอนหรือการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
          •    ผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ทำการสอน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือ
          •    ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพหรือการรับรองอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ทำการสอน
       1.3 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
          •    มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการสอนหรือการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
          •    มีประสบการณ์และผลงานในอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือ
          •    ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพการรับรองอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ทำการสอน
2.    การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 7 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 7 ทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ
3.    หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 7  มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ทำได้ดังนี้
       3.1 เข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 7 ใหม่ และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหน่วยสมรรถนะ หรือ
      3.2 แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานและมีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษา อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 7 ทุกหน่วยสมรรถนะ ในระยะเวลาที่ผ่านมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ครูสอนระดับอาชีวศึกษา (2320)

ผู้สอนวิชาชีพ ผู้ร่วมสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สอนวิชาชีพอิสระ ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนประเภทวิชาชีพทั้งในและนอกระบบ หรือหน่วยงานที่จัดฝึกอาชีพ โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความรู้แม่นยำในทฤษฎีการจัดการศึกษา มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน สามารถประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบายของสถานศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-IGEG-155B พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ILS-JTJO-156B พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ILS-VABU-157B สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
ILS-BSOA-158B ประยุกต์การจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมและข้อกฎหมายด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ