คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษาและฝึกอบรม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษาและฝึกอบรม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในการให้บริการงานแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยสามารถบริหารจัดการสารสนเทศ (Information Management) ตั้งแต่การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตลอดจนถึงการจัดเก็บและใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการแนะแนวเชิงระบบ (Systematic Guidance Management) โดยการสำรวจปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ วางแผนการดำเนินงานพร้อมกับการบริหารการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่เกี่ยวข้องได้ สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ในการให้บริการงานแนะแนวทั้งในส่วนของการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล รวมถึงการติดต่อสื่อสาร จัดประชุม และให้การปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

- ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
- ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  1 ผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพด้านแนะแนวการศึกษาหรือแนะแนวอาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้
     2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาจิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาอื่น ๆ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี หรือ
     2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาจิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาอื่น ๆ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หรือ
     2.3 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาจิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาอื่น ๆ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ
 3 ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 2 หลักสูตร และมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี หรือ
 4 ผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์หรือได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มวิชาชีพในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
    4.1 ผลงานหรือได้รับการยกย่องในระดับประเทศ หรือ
    4.2 ผลงานหรือได้รับการยกย่องเผยแพร่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปในสื่อรูปแบบต่าง ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ครูจิตวิทยาแนะแนว (ภาคการศึกษาทั้งในและนอกระบบ), นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ภาคอุดมศึกษา), นักวิชาการแรงงาน (กระทรวงแรงงาน), ที่ปรึกษาด้านอาชีพ (Career Coach / Career Counselor), นักแนะแนวอาชีพภาคเอกชน และนักแนะแนวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานต่างๆ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-WDBC-145B บริหารจัดการสารสนเทศ (Information Management)
ILS-BFDH-149B บริหารจัดการแนะแนวเชิงระบบ (Systematic Guidance Management)
ILS-RLND-150B ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ในการให้บริการงานแนะแนว (Application Software for Guidance Service)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ