คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษาและฝึกอบรม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาบริการการศึกษาและฝึกอบรม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในการให้บริการงานแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยสามารถสำรวจข้อมูลเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีทั่วไปและโดยการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ตลอดจนการวิเคราะห์ แปลผล และสรุปผลการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้ สามารถให้บริการสนเทศ (Information Service) บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) และสามารถติดตามและประเมินผล (Follow-up and Evaluation Service) โดยการใช้เครื่องมือติดตามผลเพื่อประเมินและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

- ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ
- ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  1 ผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพด้านแนะแนวการศึกษาหรือแนะแนวอาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ     
  2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาจิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาอื่นๆ หรือ   
  3 ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือ         
  4 ผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์หรือได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มวิชาชีพในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
     4.1 ผลงานหรือได้รับการยกย่องในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค หรือ
     4.2 ผลงานหรือได้รับการยกย่องเผยแพร่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปในสื่อรูปแบบต่าง ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ครูจิตวิทยาแนะแนว (ภาคการศึกษาทั้งในและนอกระบบ), นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ภาคอุดมศึกษา), นักวิชาการแรงงาน (กระทรวงแรงงาน), ที่ปรึกษาด้านอาชีพ (Career Coach / Career Counselor), นักแนะแนวอาชีพภาคเอกชน และนักแนะแนวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานต่างๆ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-AUGF-143B สำรวจข้อมูลเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service)
ILS-FUGF-144B บริการสนเทศ (Information Service)
ILS-DMWO-146B บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service)
ILS-WMGI-147B จัดวางตัวบุคคล (Placement Service)
ILS-SCYX-148B ติดตามและประเมินผล (Follow-up and Evaluation Service)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ