คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้สอนภาษาจีนในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะทางภาษา  มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  และส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง  มีการใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  สอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาหรือประเพณีในการจัดการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  มีการคิดไตร่ตรองเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อประโยขน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพผู้สอนภาษาจีน และความสามารถด้านภาษาจีน  แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  และวางแผนพัฒนาตนเองต่อไป รวมถึงวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมและเสนอแนะกำหนดแนวทางการพัฒนาของตนเองในระยะยาวพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย
1.1  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านการสอนภาษาจีน) และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
1.3 กรณีไม่มีวุฒิการศึกษา ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 3 ปี และผ่านการอบรมภาษาจีนโดยมีระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย 120 ชั่วโมง 
1.4 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานทักษะภาษาจีน ที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ที่ระดับ 5 หรือ TOCFL ระดับ B 1 
1.5 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 44 ข้อ ข.
2. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ
2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านการสอนภาษาจีน) และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
2.3 กรณีไม่มีวุฒิการศึกษา ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 3 ปี และผ่านการอบรมภาษาจีนโดยมีระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย 120 ชั่วโมง
2.4 กรณีชาวต่างชาติยกเว้นผู้ถือสัญชาติจีนหรือไต้หวัน มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานทักษะภาษาจีน ที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ที่ระดับ 5 หรือ TOCFL ระดับ B 1 
2.5 กรณีผู้เข้ารับการประเมินถือสัญชาติจีนและไต้หวันไม่ต้องแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK และ HSKK แต่ต้องผ่านการสอบ PSC 《普通话水平测试》 ที่ระดับ 2A หรือ การสอบอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ PSC
2.6 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 44 ข้อ ข. 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-UYMQ-167B ใช้ภาษาจีนสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ILS-IHTA-169B วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ อย่างชำนาญการ
ILS-PMVV-171B ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างชำนาญการ
ILS-JMTP-173B พัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างชำนาญการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0280-A : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง

ยินดีต้อนรับ