คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้สอนภาษาจีนในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 6  และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างมืออาชีพ  รู้จักการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรายคาบ มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการทักษะทางภาษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างผู้เรียน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เอื้อและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ได้ ใช้สื่อการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และใช้ภาษาในสภาพจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง   นำความรู้เนื้อหาวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยอิงหลักทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทางภาษา และทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา  มีการสอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาหรือประเพณีในการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทักษะที่ต้องการวัดและวัดผลด้วยการปฏิบัติจริงของผู้เรียน มีการคิดไตร่ตรองนำผลจากการคิดไตร่ตรองมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาบทบาทและความรู้ทางวิชาชีพของตนเอง โดยพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้วยการเข้าร่วมการอบรม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาจีนหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตน วางแผนแนวทางการพัฒนาตนเอง  รวมถึงวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานภาพรวม กำหนดแนวทางแผนการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาทีมในระยะยาว และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานแก่ผู้อื่นในวิชาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย
1.1  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านการสอนภาษาจีน) และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
1.3 กรณีไม่มีวุฒิการศึกษา ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 4 ปี และผ่านการอบรมภาษาจีนโดยมีระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย 180 ชั่วโมง 
1.4 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานทักษะภาษาจีน ที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ที่ระดับ 6 หรือ TOCFL ระดับ B 2 
1.5 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 44 ข้อ ข.

2. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ
2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านการสอนภาษาจีน) และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
2.3 กรณีไม่มีวุฒิการศึกษา ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 4 ปี และผ่านการอบรมภาษาจีนโดยมีระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย 180 ชั่วโมง
2.4 กรณีชาวต่างชาติยกเว้นผู้ถือสัญชาติจีนหรือไต้หวัน มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานทักษะภาษาจีน ที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ที่ระดับ 6 หรือ TOCFL ระดับ B 2 
2.5 กรณีผู้เข้ารับการประเมินถือสัญชาติจีนและไต้หวันไม่ต้องแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK และ HSKK แต่ต้องผ่านการสอบ PSC 《普通话水平测试》 ที่ระดับ 2A หรือ การสอบอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ PSC
2.6 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 44 ข้อ ข.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-UXOJ-168B ใช้ภาษาจีนสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ ทั้งในและนอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ILS-SULD-170B วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-GYZW-172B ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ
ILS-TKRU-174B พัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0280-A : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง

ยินดีต้อนรับ