คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการกำหนดสถานที่ตั้งฟาร์มกุ้งทะเล ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งาน จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพจัดหาลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ที่ได้คุณภาพ กำหนดคุณค่าทางอาหารขนาดเม็ดอาหารและคำนวณปริมาณอาหารจัดการคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้งทะเล ประเมินผลผลิตกุ้งทะเลก่อนขายกำหนดชนิดของเชื้อโรคและอาการในกุ้งทะเลตามระยะเวลาเลี้ยง ประเมินผลการตรวจสอบโรคและสรุปสาเหตุการติดเชื้อในกุ้งทะเลตามระยะเวลาเลี้ยง วางแผนและกำกับการจับกุ้งทะเลให้ได้คุณภาพที่สอดคล้องกับสภาวะการตลาด จดทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและขอหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำที่ผลิตจากฟาร์มกุ้งทะเล จัดการคุณภาพน้ำก่อนทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลจัดการของเสียพื้นบ่อหลังเลี้ยง จัดการสภาพแวดล้อมในและนอกฟาร์มกุ้งทะเล รวมทั้งมีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          - สำหรับบุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยอาชีพหลัก 3 อาชีพ ได้แก่ ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ผู้อนุบาลกุ้งทะเล และผู้เลี้ยงกุ้งทะเล หรือ บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยแสดงหลักฐานใบผ่านการทำงาน ที่มีประสบการณ์การทำงานสาขาอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเลอย่างน้อย 1 ปี หรือ สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยแสดงวุฒิการศึกษาและใบผ่านการฝึกงาน/ฝึกอบรม ในสาขาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 จะทำการทดสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับระดับ 3 เท่านั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AQA-3-080ZA กำหนดระยะเวลาตรวจสอบชนิดเชื้อก่อโรค
ARC-AQA-3-087ZA จัดการสภาพแวดล้อมในและนอกฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-086ZA จัดการคุณภาพน้ำ และของเสียพื้นบ่อหลังเลี้ยงกุ้งทะเลก่อนทิ้ง จากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-085ZA ดำเนินการตามระเบียบเพื่อขอประกอบการเลี้ยงและจำหน่ายกุ้งทะเลที่ผลิตจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-084ZA วางแผนและกำกับการจับกุ้งทะเลให้ได้คุณภาพที่สอดคล้องกับสภาวะการตลาด
ARC-AQA-3-081ZA ประเมินผลการตรวจสอบโรคและสรุปสาเหตุการติดเชื้อในกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-079ZA ประเมินผลผลิตกุ้งทะเลก่อนขาย
ARC-AQA-3-077ZA จัดการคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้งทะเล
ARC-AQA-3-074ZA กำหนดคุณค่าทางอาหาร ขนาดเม็ดอาหารและคำนวณปริมาณอาหาร
ARC-AQA-3-072ZA จัดหาลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ที่ได้คุณภาพ
ARC-AQA-3-071ZA จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
ARC-AQA-3-069ZA จัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งาน
ARC-AQA-3-059ZA กำหนดสถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ