คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จีเอพีและการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรฐาน CoC และสามารถนำมาปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน สามารถกำหนดนโยบาย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และบริหารงานจัดการธุรกิจฟาร์มกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะทางปัญญาด้านริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการและกำหนดนโยบายของธุรกิจการเลี้ยงกุ้งทะเล โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยอาชีพหลัก 3 อาชีพ ได้แก่ ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ผู้อนุบาลกุ้งทะเล และผู้เลี้ยงกุ้งทะเล สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยต้องมีประสบการณ์ทำงานในหน้าที่นักวิชาการในสาขาอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเลอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือในหน้าที่ด้านบริหารจัดการในสาขาอาชีพในสาขาอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเลอย่างน้อย 3 ปี สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 4 จะทำการทดสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับระดับ 5 เท่านั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AQA-5-089ZA กำหนดนโยบาย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และบริหารงานจัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ARC-AQA-5-065ZA ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลและนำมาปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้มาตรฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ