หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบาย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และบริหารงานจัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-5-089ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบาย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และบริหารงานจัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย  กำหนดนโยบายและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำหรับฟาร์มกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพจัดการธุรกิจฟาร์มกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          ISCO 08 Unit Group   1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                     6221 (Aquaculture workers)

                                     9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30802.01 กำหนดนโยบายและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 1.1 กำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎี และเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ 30802.01.01 56044
30802.01 กำหนดนโยบายและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 1.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกระบวนการจัดการธุรกิจการเลี้ยงกุ้งทะเล 30802.01.02 56045
30802.02 จัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 2.1 อธิบายการบริหารงานบุคคล 30802.02.01 56046
30802.02 จัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 2.2 ใช้หลักการในการบริหารงานบุคคล 30802.02.02 56047
30802.02 จัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 2.3 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 30802.02.03 56048
30802.02 จัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 2.4 ประเมินผลผลิตการผลิตกุ้งทะเลและผลกำไร 30802.02.04 56049

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          1. มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง          2. สำรวจสถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล          3. กำหนดสถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล          4. กำหนดแบบแปลนฟาร์ม และออกแบบบ่อ          5. วางแผนและออกแบบระบบการให้อากาศภายในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล          6. วางแผนและออกแบบระบบน้ำและเครื่องสูบน้ำ ภายในฟาร์ม          7. วางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในฟาร์ม          8. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จีเอพี และการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐาน CoCและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์          9. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จีเอพี และการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรฐาน CoCและสามารถนำมาปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน          10. จัดเตรียม ใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้ง          11. เตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล          12. เตรียมน้ำในบ่อพักน้ำ          13. ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งาน          14. วางแผนการผลิตกุ้งทะเล          15. จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ          16. จัดหาลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ที่ได้คุณภาพ          17. ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ลงเลี้ยงให้อัตราการรอดสูง          18. กำหนดคุณค่าทางอาหาร ขนาดเม็ดอาหารและคำนวณปริมาณอาหาร          19. ให้อาหารกุ้งทะเลระหว่างการเลี้ยงอย่างถูกวิธี          20. ประเมินการเจริญเติบโตของกุ้งทะเล          21. จัดการคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้งทะเล          22. จัดการของเสียที่พื้นบ่อระหว่างเลี้ยง          23. ประเมินผลผลิตกุ้งทะเลก่อนขาย          24. กำหนดชนิดของเชื้อโรคและอาการในกุ้งทะเล ตามระยะเวลาเลี้ยง          25. ประเมินผลการตรวจสอบโรคและสรุปสาเหตุการติดเชื้อในกุ้งทะเล ตามระยะเวลาเลี้ยง          26. จัดการกุ้งทะเลที่พบเชื้อก่อโรคและกุ้งป่วย          27. เลือกห้องเย็น          28. วางแผนและกำกับการจับกุ้งทะเลให้ได้คุณภาพที่สอดคล้องกับสภาวะการตลาด          29. จดทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   และขอหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ที่ผลิตจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล          30 จัดการคุณภาพน้ำก่อนทิ้ง จากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล          31. จัดการของเสียพื้นบ่อหลังเลี้ยงกุ้งทะเล          32.จัดการสภาพแวดล้อมในและนอกฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล          33. ร่วมวางแผน และบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล          34.กำหนดนโยบาย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และบริหารงานจัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

               1. มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน               2. มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทำงาน การผลิตหรือการบริการ  การปฏิบัติงานที่ซับซ้อนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล               3. กำหนดนโยบายและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำหรับฟาร์มกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

               1. มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน               2. มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทำงาน การผลิตหรือการบริการ การปฏิบัติงานที่ซับซ้อนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

               3. จัดการธุรกิจฟาร์มกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล2. แฟ้มสะสมงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน                    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. การทดสอบแบบข้อเขียน (อัตนัย)2. การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ                   1. รู้ทฤษฎีและมีประสบการณ์ในการบริหารงานผลิตกุ้งทะเล สามารถคัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตกุ้งทะเล                   2 สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจและระบบของฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลได้                   3. กำหนดหน้าที่ของบุคคล เงินเดือน และผลตอบแทนให้สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา ระดับความรู้ ความสามารถ และความถนัด รวมถึงมีวิธีการประเมินผลได้                   4. เข้าใจถึงโครงสร้างราคาต้นทุนการผลิต และเก็บข้อมูลต้นทุนในกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางการลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล  (ข) คำอธิบายรายละเอียด                   ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. แบบทดสอบแบบข้อเขียน (อัตนัย)          2. แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์

          3. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสมเช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลยินดีต้อนรับ