คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการกำหนดแบบแปลนฟาร์มกุ้งทะเลและออกแบบบ่อวางแผนและออกแบบระบบการให้อากาศภายในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล วางแผนและออกแบบระบบน้ำและเครื่องสูบน้ำภายในฟาร์มกุ้งทะเล วางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในฟาร์มกุ้งทะเล วางแผนการผลิตกุ้งทะเล มีทักษะในการเลือกห้องเย็น ร่วมวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มกุ้งทะเล รวมทั้งมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          - บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วยอาชีพหลัก 3 อาชีพ ได้แก่ ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล ผู้อนุบาลกุ้งทะเล และผู้เลี้ยงกุ้งทะเล สามารถเข้าขอรับการทดสอบได้ โดยต้องมีประสบการณ์ทำงานในหน้าที่นักวิชาการในสาขาอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเลอย่างน้อย 3 ปี สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 3 จะทำการทดสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับระดับ 4 เท่านั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • บุคคลที่อยู่ในอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AQA-4-088ZA ร่วมวางแผน และบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ARC-AQA-4-083ZA เลือกห้องเย็น
ARC-AQA-4-070ZA วางแผนการผลิตกุ้งทะเล
ARC-AQA-4-063ZA วางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ARC-AQA-4-062ZA วางแผนและออกแบบระบบน้ำและเครื่องสูบน้ำภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ARC-AQA-4-061ZA วางแผนและออกแบบระบบการให้อากาศภายในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ARC-AQA-4-060ZA กำหนดแบบแปลนฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล และออกแบบบ่อ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ