หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลและนำมาปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้มาตรฐาน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-5-065ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลและนำมาปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้มาตรฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย สามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลจีเอพีและการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐาน CoC ให้แก่บุคลากรภายในโรงเพาะฟักให้เข้าใจได้และนำมาปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 08 Unit Group     1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                6221 (Aquaculture workers)

                                9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30302.01 ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 1.1 จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 30302.01.01 55908
30302.01 ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 1.2 สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 30302.01.02 55909
30302.01 ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 1.3 เลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 30302.01.03 55910
30302.02 ปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 2.1 ระบุขั้นตอนการกำหนดนโยบายของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 30302.02.01 55911
30302.02 ปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 2.2 กำหนดนโยบายของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 30302.02.02 55912
30302.02 ปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 2.3 เลือกแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) 30302.02.03 55913
30302.02 ปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 2.4 ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) 30302.02.04 55914

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          1. มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง

          2.
สำรวจสถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

          3. กำหนดสถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

          4. กำหนดแบบแปลนฟาร์มและออกแบบบ่อ

          5. วางแผนและออกแบบระบบการให้อากาศภายในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ทะเล

          6. วางแผนและออกแบบระบบน้ำและเครื่องสูบน้ำภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

          7. วางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

          8.
มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลจีเอพีและการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรฐาน CoC และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

          9. จัดเตรียมใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้งทะเล

          10. เตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล

          11. เตรียมน้ำในบ่อพักน้ำ

          12. ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนใช้งาน


          13. วางแผนการผลิตกุ้งทะเล

          14. จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

          15. จัดหาลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ที่ได้คุณภาพ

          16. ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ลงเลี้ยงให้อัตราการรอดสูง

          17. กำหนดคุณค่าทางอาหาร ขนาดเม็ดอาหารและคำนวณปริมาณอาหาร

          18 .ให้อาหารกุ้งระหว่างการเลี้ยงอย่างถูกวิธี

          19. ประเมินการเจริญเติบโตของกุ้งทะเล

          20. จัดการคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้งทะเล

          21. จัดการของเสียที่พื้นบ่อระหว่างเลี้ยง

          22. ประเมินผลผลิตกุ้งทะเลก่อนขาย

          23. กำหนดชนิดของเชื้อโรคและอาการในกุ้งทะเลตามระยะเวลาเลี้ยง

          24. ประเมินผลการตรวจสอบโรคและสรุปสาเหตุการติดเชื้อในกุ้งทะเลตามระยะเวลาเลี้ยง


          25. จัดการกุ้งทะเลที่พบเชื้อก่อโรคและกุ้งป่วย

          26. เลือกห้องเย็น

          27.
วางแผนและกำกับการจับกุ้งทะเลให้ได้คุณภาพที่สอดคล้องกับสภาวะการตลาด

          28. จดทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและขอหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำที่ผลิตจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

          29. จัดการคุณภาพน้ำก่อนทิ้ง จากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล

          30. จัดการของเสียพื้นบ่อหลังเลี้ยง

          31.
จัดการสภาพแวดล้อมในและนอกฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

          32. ร่วมวางแผน และบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

                1. มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน                2. มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทำงาน การผลิตหรือการบริการ  การปฏิบัติงานที่ซับซ้อนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

                3. มีทักษะในการถ่ายทอดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลจีเอพีและการจัดการฟาร์ม เลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐาน CoC ให้แก่บุคลากรภายในโรงเพาะฟักให้เข้าใจได้และนำมาปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

                1. มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ                2.  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง

                3. มีความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลจีเอพีและ การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐาน CoC ให้แก่บุคลากรภายในโรงเพาะฟักให้เข้าใจได้และนำมาปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล (ถ้ามี)2. แฟ้มสะสมงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน                    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. การทดสอบแบบข้อเขียน (อัตนัย)2. การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ                   1. จัดเตรียมและสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดี (จีเอพี) และมาตรฐานสากล ซีโอซี                   2. ถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดี (จีเอพี) และมาตรฐานสากล ซีโอซี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ให้เข้าใจได้  ได้แก่ การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ                   3. สามารถกำหนดนโยบายของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลให้ตรงแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดี (จีเอพี) และมาตรฐานสากล ซีโอซี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตกุ้งทะเลได้                   4. สามารถเลือกและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) และมาตรฐานสากล ซีโอซี ทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด                   1. จัดเตรียมและสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดี (จีเอพี) และมาตรฐานสากล ซีโอซี                       1.1 มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (จีเอพี) และมาตรฐานสากลซีโอซี คือ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. แบบทดสอบข้อเขียน (อัตนัย)          2. แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์

          3. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลยินดีต้อนรับ