คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการหมัก การคัดแยกสารชีวโมเลกุล สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์รายงานผลการทำงานในห้องปฏิบัติการ
    คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
    ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินในระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
    2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ
    3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3 หรือ
    4. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-WEGS-047A เพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
BIT-DMBC-048A เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์
BIT-SMLI-049A ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์
BIT-VKXW-050A คัดแยกสารตามข้อกำหนด
BIT-VBHZ-051A ดำเนินการหมัก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ