คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง และมีความสามารถในการคำนวณสำหรับเตรียมสารเคมีเพื่อใช้ในการทดลอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 2 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือ 3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1 หรือ 4. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 1 ปี การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-OHDJ-003A เก็บรวบรวมตัวอย่าง
BIT-FCNL-004A จัดเตรียมสารเคมี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0269-A : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีต้อนรับ