คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถในการจัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ รวมถึงสามารถจัดเตรียม จัดเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)   1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 1 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานพื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-QAXE-001A จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน
BIT-ZUJQ-002A จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0269-A : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีต้อนรับ