คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีทักษะการจัดเตรียมดีเอ็นเอสำหรับการทดสอบงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทักษะการสร้างดีเอ็นเอสายผสม (Recombinant DNA) ทักษะการทดสอบยีน มีทักษะความรู้เกี่ยวกับชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาในระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพและทักษะการถ่ายฝากยีน นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การควบคุมการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และรายงานผลการทำงานในห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และตรวจสอบบโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

    การเข้าสู่ระดับระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
    ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินในระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
    2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ
    3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 4 หรือ
    4. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-SISP-052A จัดเตรียมดีเอ็นเอ
BIT-LGYG-053A ทดสอบยีน
BIT-SRTV-054A การถ่ายฝากยีน
BIT-LNPM-055A วิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
BIT-JUFE-056A ปฏิบัติงานด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)
BIT-BPEY-057A ควบคุมการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ
BIT-UYLH-058A วิเคราะห์และรายงานผลการทดลอง
BIT-JCNN-059A บริหารการจัดการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
BIT-IJDD-060A ประเมินและตรวจสอบโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ