หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารการจัดการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-JCNN-059A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารการจัดการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงสามารถวางแผนและกำกับดูแลกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคโนโลยีชีวภาพ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม            2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์            4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10208.01 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิธีการทดสอบ 1. เลือกวิธีทดสอบให้เหมาะสมกับตัวอย่างและวัตถุประสงค์ 205640
10208.01 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิธีการทดสอบ 2. เขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure;SOP) 205641
10208.02 กำหนดการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ 1. วางแผนและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบัติงาน 205642
10208.02 กำหนดการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ 2. ปรับปรุงและพัฒนารายงานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 205643

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10101 จัดทำเอกสารและผลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

10102 จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย

- มีทักษะด้านการเขียนงานวิจัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย

- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานวิจัย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิธีทดสอบ เลือกวิธีทดสอบให้เหมาะสมกับตัวอย่าง และวัตถุประสงค์ เขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure; SOP) และเขียนคู่มือปฏิบัติงานของการเตรียมตัวอย่างสารเคมี ด้านกำหนดการการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ วางแผนและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(ก) คำแนะนำ

    1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure; SOP) และเขียนคู่มือปฏิบัติงานของการเตรียมตัวอย่างสารเคมี เพื่อวางแผนหรือกำหนดการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

    2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure; SOP) หมายถึง เอกสารที่แนะนำวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีทิศทางเดียวกันทั้งหมด โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละแผนกและองค์กร เพื่อให้เกิดผลจริงที่ปฏิบัติได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. การสัมภาษณ์

3. เอกสารรับรอง

4. ข้อสอบข้อเขียน

 ยินดีต้อนรับ