คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของตัวอย่างเบื้องต้น เก็บรักษาตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหรือการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
      ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินในระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ โดย
1.    จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และมีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 2 ปี 
2.    จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. ในสาขาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.    กำลังศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
      หมายเหตุ:
1.    ในกรณีผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติข้างต้น ให้เข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะทางด้านเทคนิคของระดับ 3 จำนวน 3 หน่วย
    หน่วยสมรรถนะทางด้านเทคนิค 3 หน่วย
    10105     ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพตัวอย่างเบื้องต้น
    10106    เก็บรักษาตัวอย่าง
    10107    ปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
2.    ในกรณีผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติไม่ตรง ให้เข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะพื้นฐาน 4 หน่วย และหน่วยสมรรถนะทางด้านเทคนิค 3 หน่วย รวม 7 หน่วย
    ​​หน่วยสมรรถนะพื้นฐาน 4 หน่วย
    10101    จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน
    10102    จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน
    10103    เก็บรวบรวมตัวอย่าง
    10104    จัดเตรียมสารเคมี
    หน่วยสมรรถนะทางด้านเทคนิค 3 หน่วย
    10105    ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพตัวอย่างเบื้องต้น
    10106    เก็บรักษาตัวอย่าง
    10107    ปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-LGDD-040A จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน
BIT-YFLI-041A จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน
BIT-FBCZ-042A เก็บรวบรวมตัวอย่าง
BIT-SORR-043A จัดเตรียมสารเคมี
BIT-HMLC-044A ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพตัวอย่างเบื้องต้น
BIT-XHCL-045A เก็บรักษาตัวอย่าง
BIT-HBEZ-046A ปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ