หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-YFLI-041A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานพื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฎิบัติงาน และดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงจัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคโนโลยีชีวภาพ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม 2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10102.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 1. เลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 205554
10102.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 2. สภาพของอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงานครบถ้วน 205555
10102.02 จัดเก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 1. ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกรายการ 205556
10102.02 จัดเก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 2. เก็บอุปกรณ์ในสถานที่จัดเก็บได้เหมาะสม 205557

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ

- มีทักษะในการจัดเก็บอุปกรณ์หลังการปฏิบัติงาน

- มีทักษะในการทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับสภาพของอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ

- มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน

- มีความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

สามารถตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และเลือกใช้อุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์หลังการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ

(ก) คำแนะนำ

      1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และเลือกใช้อุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์หลังการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

      2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      1. สภาพของอุปกรณ์ หมายถึง สภาพการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 4 ตัวเลือกยินดีต้อนรับ