Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน
1
2
จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน
3
4
เก็บรวบรวมตัวอย่าง
5
6
จัดเตรียมสารเคมี
7
8
ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพตัวอย่างเบื้องต้น
9
10
เก็บรักษาตัวอย่าง
11
12
ปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
13
14

ยินดีต้อนรับ